Etiske retningslinjer for
Kvinnherad Vekstbedrift

Etikkgrunnlaget

Kvinnherad Vekstbedrift AS ønsker høg profesjonalitet, kvalitet og etisk stander som kjennemerke, og som er synlig i daglig utføring av arbeid. Etikk er ofte spørsmål som kommer frem i gråsoner. Dersom alle lover og retningslinjer var 100 % entydige, ville etiske retningslinjer vært unødvendige. Etiske valg er normalt knyttet til hendinger med tvil eller lover og retningslinjer som åpner for ulik tolkning.

Etiske retningslinjer gjelder for alle som er tilknytt bedriften; som styre - ansatte - vikarer - tilakspersoner og andre samarbeidspartnere.

Etikk er læren om regler og normer, mens moralen er hvordan vi forholder oss til disse reglene. De etiske retningslinjene seier noe om hvordan vi ønsker at det skal være, mens moralen er våre evne til å etterleve disse.

KV AS`s omdøme og tillit vil i stor grad være basert på vår evne til å etterleve de etiske retningslinjene.

Hva er godt - Hva er rett - Hvordan bør man oppføre seg.

 • KV AS skal ta vare på arbeidstakerne integritet og egenverdi uavhengig av kjønn, rase, alder, seksuell legning, sosial bakgrunn, religion, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn.
 • KV AS skal vise respekt for arbeidstakeren uansett yrkeshemming og/eller helseproblem.
 • KV AS skal etter beste evne legge vekt på arbeidstakerens behov, interesse, ressurser og funksjonsevne, slik at arbeidstakerens livskvalitet blir opprettholdt eller forbedret.
 • Alle tilknytt KV AS skal respektere hverandre og finne gode løsninger sammen. En hver form for mobbing, trakassering, avstraffelse eller diskriminering er ikke akseptabel atferd.
 • KV AS skal rette seg etter gjeldende lover og forskrifter.
 • Alle som er tilknytt KV AS skal bidra til et godt arbeidsmiljø og vise respekt for hverandre.
 • Alle som er tilnytt KV AS skal være lojal mot bedriften og følge de bestemmelser/ regler som er satt.
 • Alle skal imøtekomme kunder etter beste evne ved å være pålitelige og gi god service.
 • Alle økonomiske transaksjoner vi gjør skal til enhver tid tåle gransking mot lover og regler i samfunnet.
 • KV AS gir ikke eller mottar gaver som kan påvirke en tilbuds eller forhandlingssituasjon.
 • Vi skal ikke samarbeide med virksomheter som er til skade for mennesker og miljø målt mot de til enhver tid gjeldene normer i samfunnet.
 • I saker hvor KV AS`s kunder eller samarbeidspartnere omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad. Det forventes videre at medarbeidere ovenfor kunder og andre omtaler KV AS`s interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for andre ansatte og bedriften.
 • Alle som er ansatt/ jobber for KV AS skal ta hensyn til miljøet i all produksjon.
 • Alle ansatte ved KV AS skal til enhver tid bruke og utnytte utstyr og materiell på en skånsom og økonomisk måte etter gjeldene regler.
 • Ordinært ansatt/ styremedlem skal holde profesjonell avstand til alle personer som er inne på tiltak, derfor kan ikke ansatt/ styremedlem være støttekontakt, hjelpeverge, eller venn med bruker på facebook etc.. Ansatte/ styremedlem kan ikke som person komme i gebursdager eller andre arrangementer.
 • Sensitiv informasjon som er tilknytt KV AS har vi taushetsplikt om. Det samme gjelder opplysninger av personlig karater vedrørende tiltaksdeltakere eller deres ansettelsesforhold. I tillegg produksjonshemmeligheter, anbud, kalkyler etc. i bedriften.
 • Sensitiv informasjon skal behandles etter KV AS gjeldende prosedyre for konfidensialitet og taushetsplikt.


Kvinnherad Vektsbedrift AS, 2011-11-08